صفحه شخصی علیرضا حاج محمدی   
 
نام و نام خانوادگی: علیرضا حاج محمدی
استان: خراسان شمالی
رشته: کارشناسی ارشد عمران
شغل:  نقشه بردار کاداستر ثبت اسناد و املاک
تاریخ عضویت:  1392/07/24
 روزنوشت ها    
 

 پردازش تصویر در متلب بخش عمران

5

دستور- -imresize

برای تغییر اندازه تصویر در نرم افزار متلب کاربرد دارد.
روش:
B = imresize(A, scale)
B = imresize(A, [numrows numcols])
[Y newmap] = imresize(X, map, scale)
[...] = imresize(..., method)
[...] = imresize(..., parameter, value, ...)

شرح:
B= imresize (A, scale)
A تصویر ورودی است.A که مقیاس آن به اندازهB برگرداندن تصویر
کوچکتر از B و یا یک تصویر باینری باشد.اگر مقیاس بین صفر و 1/0 باشد RGBمی تواند سیاه و سفید،
A است.اگر مقیاس بزرگتر از 1/0 باشد B بزرگتر از A است.B = imresize(A, [numrows numcols])
بازگرداندن تصویر B به تعدادی از سطرها وستون های توسط(numrows numcols) مشخص شده باشد.هریک از سطرها و یا ستونها ممکن است بدون شماره باشند.که در این صورت IMRESIZE تعداد سطرها و ستونها را به نسبت ایعاد تصویر به صورت اتوماتیک محاسبه می کند.
[Y newmap] = imresize(X, map, scale)
تغییر اندازه شاخص تصویر X .مقیاس هم می تواند یک عامل مقیاس عددی و یا برداری باشد که اندازه تصویر خروجی را مشخص می کند. دستور imresize به صورت پیش فرض تصویر را با نقشه رنگ بهینه سازی شده با تغییر اندازه تصویر به صورت یک تصویر جدید ایجاد می کند،برای بازگشت به نقشه رنگی که به همان اندازه تصویر اولیه است استفاده از پارامتر نقشه رنگ میسر است.نمونه های زیر را ببینید.
[...] = imresize(..., method)
[...] = imresize(..., parameter, value, ...)

تغییر اندازه تصویر شاخص شده. روش یک می تواند یک رشته متن را به روش درون یابی عمومی مشخص کند.روش دوم یک رشته متن مخصوص را که به یک هسته دارند درونیابی می کند و یا روش سوم که یک آرایه سلول دو عنصری است که دورنیابی هسته ای را مشخص می کند.

دوشنبه 1 آذر 1395 ساعت 14:07  
 نظرات